fb icon

Projektna in investicijska dokumentacija

projektna dokumentacija, pridobitev gradbenega dovoljenja, investicijska dokumentacija

Projektni pristop gradnje objekta kot proces lahko razdelimo v naslednje faze:

 • Ideja, zamisel in namen gradnje.
 • Priprava zagona gradnje.
 • Izvedba gradnje.
 • Uporaba (eksploatacija) gradnje (objekta) v njeni življenjski dobi.

V našem podjetju vam lahko pomagamo že v prvi fazi izvedbe projekta gradnje, to je pri obdelavi ideje, zamisli in namena gradnje. V ta namen izdelamo idejno zasnovo (IDZ) bodoče gradnje.

Po dogovoru z naročnikom (investitorjem) vam v drugi fazi projekta gradnje (zagon projekta) še pred pričetkom projektiranja izdelamo:

 • Predinvesticijsko študijo (predinvesticijski program oz. elaborat).
 • Projektno nalogo.

Del tretje faze projekta gradnje (izvedba) predstavlja izdelava projektne dokumentacije po kateri se objekt gradi.  V našem podjetju izdelujemo projektno dokumentacijo (načrte gradbenih konstrukcij) za vse faze projektiranja in sicer za:

 • Idejni projekt (IP).
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
 • Projekt za izvedbo (PZI).
 • Projekt izvedenih del (PID).

Načrte gradbenih konstrukcij izdelamo za vse vrste zahtevnih (inženirskih) objektov kot so:

 • Industrijski objekti (hale, skladišča, proizvodni prostori, razdelilne transformatorske postaje - RTP, daljnovodni stebri, soproizvodnja toplotne in električne energije - SPTE, sortirnice, ...).
 • Šolski in športni objekti (vrtci, šole, dvorane, telovadnice, jahalnice, ...).
 • Trgovski objekti (supermarketi, hipermarketi, nakupovalni centri, ...).
 • Poslovni in turistični objekti (stavbe, poslovni centri, hoteli, ...).
 • Kmetijski objekti (hlevi, silosi, skladišča, ...).
 • Večstanovanjski objekti (stolpiči, bloki, ...).

Načrte gradbenih konstrukcij izdelamo tudi za manj zahtevne objekte in za nezahtevne objekte kot so:

 • Stanovanjski objekti (samostojne hiše, dvojčke, vrstne hiše, ...).
 • Objekti za lastne potrebe (garaže, bazeni, ...).
 • Škarpe in podporni zidovi.
 • Pomožni infrastrukturni objekti (drogovi, bazne postaje, ...).
 • Pomožni kmetijski - gozdarski objekti (silosi, gnojišča, ...).
 • Objekti za oglaševanje (reklamni stolpi, panoji, ...).

Dejavnost izdelave projektne dokumentacije nadalje pokriva še:

 • Revizijo in recenzijo projektne dokumentacije.
 • Strokovna mnenja, analize in ekspertize.
 • Varnostne načrte.
 • Načrte rušitve in odstranitve objektov.
 • Načrte gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

 V sodelovanju s poslovni partnerji vam izdelamo tudi naslednjo projektno dokumentacijo (druge vrste načrtov in elaboratov):

 • Vodilne mape.
 • Načrte arhitekture.
 • Načrte električnih inštalacij in električne opreme.
 • Načrte strojnih inštalacij in strojne opreme.
 • Tehnološke načrte.
 • Načrte zunanje ureditve.
 • Razne elaborate (geodetske načrte, geomehanska poročila, študije požarne varnosti, zasnove požarne varnosti, gradbeno fiziko, ocene zvočne izolacije in druge potrebne elaborate glede na vrsto objekta).