fb icon

Strokovni gradbeni nadzor

gradbeni nadzor

Del aktivnosti svetovalnega inženiringa je zakonsko predpisan strokovni gradbeni nadzor nad izvedbo GOI (gradbenih, obrtniških in inštalacijskih) del ter vgradnjo opreme. Izvedba strokovnega nadzora v našem podjetju obsega:

  • Kontrolo in gradbeni nadzor ali gradnja poteka v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektno dokumentacijo na osnovi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje ter izvedbeno projektno dokumentacijo.
  • Pregled, predlogi sprememb, dopolnitve in pomanjkljivosti projektne dokumentacije.
  • Kontrolo in gradbeni nadzor nad kvaliteto izvedenih del, vgrajenih materialov in proizvodov, inštalacij, naprav in opreme.
  • Kontrolo nad količino in obračunom izvedenih del (knjiga obračunskih izmer, situacije).
  • Kontrolo nad roki po terminskem planu izvedbe del.
  • Pregled, določitev vrednosti in potrditev dodatnih del.
  • Pregled in potrjevanje gradbenega dnevnika izvedbe del.
  • Druge naloge po dogovoru in po pooblastilu za naročnika (investitorja), ki izhajajo iz veljavne zakonodaje ali dogovora z naročnikom (investitorjem).

Po dogovoru z naročnikom (investitorjem) vključimo v naloge strokovnega nadzora tudi druge naloge s področja svetovalnega gradbenega inženiringa.