fb icon

Svetovalni inženiring

svetovalni gradbeni inženiring

Ker je izvedba investicijskega procesa gradnje objekta zelo zahtevna, zahteva projektni pristop, katerega koraki so opisani v podmeniju (izdelava projektne in investicijske dokumentacije). V našem podjetju zato opravljamo kompletni svetovalni gradbeni inženiring za naročnike (investitorje), ki obsega:

  • Razvoj naročnikove ideje preko izgradnje zamisli do jasnega namena in ciljev (idejna zasnova).
  • Zagonske aktivnosti projekta (od ideje do predinvesticijske ocene gradnje - predinvesticijski program in idejne zasnove IDZ, projektna enotna izhodišča - projektna naloga).
  • Izdelavo celotne projektne dokumentacije (IP, PGD, PZI, PID) za vse faze, s pridobitvijo projektnih pogojev, soglasij in gradbenega dovoljenja (GD).
  • Razpis in oddaja GOI (gradbenih, obrtniških in inštalacijskih) del ter vgradnje opreme.
  • Vodenje izvedbe GOI (gradbenih, obrtniških in inštalacijskih) del ter vgradnje opreme.
  • Strokovni gradbeni nadzor nad izvedbo GOI (gradbenih, obrtniških in inštalacijskih) del ter vgradnjo opreme.
  • Organizacija in izvedba tehničnega pregleda za objekt.
  • Pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt.
  • Spremljanje objekta v garancijski dobi (odprava napak, končna predaja - superkolavdacija).